1. Trainingsgeld

Het trainingsgeld wordt bij vooruitbetaling berekend. Het trainingsgeld dient binnen 14 dagen na aanvang van de training in ons bezit te zijn.

2. Trainingstijd

De deelnemer is gerechtigd, binnen redelijke tijd,  net zoveel trainingstijd te gebruiken als zij/hij nodig acht.
De hoeveelheid uren per week is afhankelijk van het aantal beschikbare uren van het instituut.

3. Opzegging

Opzegging van een training dient altijd schriftelijk te geschieden.  De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een opleiding wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van een training de deelnemer is in dat geval normaal trainingsgeld verschuldigd.
Het is niet mogelijk om de training door iemand anders te laten volgen.

4. Onderbreking

Het om welke reden dan ook van het niet bezoeken van de trainingen geeft geen recht op vermindering van het trainingsgeld, tenzij Learning Center Twente in gebreke is gebleven. In dit geval dient men ons binnen 14 dagen schriftelijk in kennis te hebben gesteld.
Indien een deelnemer vier (4) weken niet aanwezig is geweest, zonder schriftelijke melding, gaan wij ervan uit dat deze zonder meer de training heeft beëindigd. Bij een eventuele start van de training zal het volledige op dat moment geldende trainingsgeld in rekening worden gebracht.

5. Wanbetaling

Bij wanbetaling komen alle kosten als renteverlies, incassokosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de inschrijver(ster).
Bij betaling door werkgever of andere instantie blijft de verantwoording van betaling en kosten zoals bovengenoemd omschreven, voor rekening van de inschrijver(ster).

6. Wangedrag

De directie is gerechtigd om bij wangedrag de deelnemer te verwijderen, zonder restitutie van het trainingsgeld.

7. Aansprakelijkheid

Het Instituut stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens of na de trainingsuren zoekgeraakte eigendommen.

8. Certificaten/Diploma’s

Wij leiden de deelnemers op voor PITMAN certificaten/examens.

9. Geheimhouding

Alle informatie die door de deelnemer wordt verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

10. Eigendomsrecht/copyright

Het cursusmateriaal wordt na betaling van het cursusgeld eigendom van de deelnemer.
De copyrights van het cursusmateriaal berust bij Learning Center Twente.

11. Klachtenregeling

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de directie en deze zal binnen 14 dagen een schriftelijke uitspraak doen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

12. Overmacht

Bij ziekte van de docent of andere calamiteiten kan een andere docent de lessen waarnemen of op een andere tijd en/of plaats de lessen (tijdelijke) worden verschoven.

13. Bedenktijd

U heeft 14 werkdagen bedenktijd na inschrijving voor een opleiding